ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക
പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി പച്ചിങ്ക മെഷീനുകളും ജാപ്പനീസ് സ്തോരി സ്ലോട്ട് മെഷീൻസും വിദേശത്തുള്ള സെക്ലിറ്റി സെയിൽസ് സ്റ്റോർ
പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി പച്ചിങ്ക മെഷീനുകളും ജാപ്പനീസ് സ്തോരി സ്ലോട്ട് മെഷീൻസും വിദേശത്തുള്ള സെക്ലിറ്റി സെയിൽസ് സ്റ്റോർ
Many pachinko and pachislot tables were reduced in price!

Many pachinko and pachislot tables were reduced in price!

Today we have reduced the prices of many pachinko/pachislot machines significantly.

Enjoy Japanese culture all over the world.

We will bring you the highest quality machines.

അടുത്ത ലേഖനം ഈ സിസ്റ്റം RFID കാർഡുകളുള്ള യഥാർത്ഥ പാച്ചിങ്കോ മെഷീനുകൾ കളിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.